Kde nás najdete?

Domů - info Akce školy Omluvenky Rozvrhy Organizace školního roku Informace o studiu Pracoviště Kolovraty Historie Galerie fotografií Dokumenty Obory Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Kontakt Internetové odkazy

 

Taneční obor

Výchova v tanečním oboru rozvíjí pohybové a taneční předpoklady dětí už od pěti let. Děvčata i chlapci předškolního věku jsou přijímány do PTV (přípravné taneční výchovy) a zde přiměřeně k jejich věku a schopnostem získávají základy pohybového vzdělání, které směřuje k plynulému kultivování přirozeného dětského tanečního projevu a k jeho postupnému zdokonalování. To vše formou tanečních her a hravých cvičení s využitím dětského smyslu pro fantazii a představivost. Průprava sleduje správné držení těla, zvyšuje celkovou pohyblivost, obratnost a koordinaci pohybu.

Taneční projev přináší dětem radost, rozvíjí jejich muzikálnost, podporuje jejich prostorové cítění a pěstuje v nich kreativní schopnost uvědoměle ovládat své tělo a své pohyby.

Na I. stupni tanečního oboru jsou vyučovány předměty taneční průprava a taneční praxe. Ve vyšších ročnících klasická taneční technika, lidový tanec, současný tanec a taneční praxe. Žáci mohou pokračovat ve studiu i na II. stupni, kde se rozvíjí učivo z vyšších ročníků I. stupně.

Na naší škole mají žáci možnost pracovat ve třídě se zaměřením buď na lidový nebo současný tanec.

V průběhu studia lidového tance se žáci učí zvládnout základní kroky a charakteristické lidové tance z Čech (event.i z jiných regionů). Jsou vedeni k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Osvojováním tanečního stylu spolu s poznáváním hudebního materiálu se učí chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury. Při výuce jsou často používány principy a metody Orff Schulwerku. Součástí výuky je též seznámení se základy klasického a současného tance. Výuka je přizpůsobena schopnostem a složení jednotlivých ročníků. Třída lidového tance účinkuje na vystoupeních pod názvem „Taneční soubor PRSTÝNEK“, hudebně ji doprovází instrumentální skupina žáků hudebního oboru „Muzika TS PRSTÝNEK“.

V průběhu studia současného tance se žáci seznamují s různými tanečními technikami (Martha Graham,José Limon ...). Protože se současný a klasický tanec nevylučují, ale naopak vzájemně rozšiřují a obohacují, je klasická taneční technika často do výuky zařazována. Důraz je kladen na všestrannost, osobitost a tvůrčí schopnosti. Výuka současného tance je spjata s různými hudebními žánry (hudba klasická, filmová, muzikálová, moderní…).Vše je koncipováno s ohledem na schopnosti a složení jednotlivých ročníků.

Studium současného tance pokračuje i na 2.stupni, kde se zvyšuje náročnost jak taneční techniky a projevu, tak i vzájemná spolupráce v souboru „Puella“,ve kterém působí i žáci studia pro dospělé.

Žáci tanečního oddělení pravidelně vystupují nejen na koncertech pořádaných pro rodiče, ale v pořadech pro okolní mateřské školy, na akcích i mimo obvod Prahy 10.