CHARAKTERISTIKA STUDIASEMINÁŘSTUD. MATERIÁLY FINALE (NOTOGRAFIE)NOT. PAPÍR/DOKUMENTY

Charakteristika studijního zaměření


   Absolventi studijního zaměření Skladba jsou připravováni tak, aby se mohli uplatnit coby skladatelé svébytné soudobé vážné (popř. užité) hudby. V souvislosti s hlavním oborem je vyučována též aplikovaná skladba, doplňující skladatelské disciplíny a teoretický základ. Výuka je členěna do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit žáků.


   Průběh studia se soustřeďuje nejprve na rozvoj žákovy představivosti, poté na teoretický základ, později je rozšířen o využívání výpočetní/audio/video techniky – nezbytné pro elektroakustickou hudbu, notografii, webovou prezentaci apod. Při studiu skladby se dbá na žákovu schopnost:


– nalézat cesty k řešení problémů a posuzování jejich důsledků


– formulovat vlastní názory a myšlenky, odpovídající odborné klasifikaci, do kultivovaného mluveného a písemného projevu


– komunikovat s posluchači prostřednictvím vlastních kompozic


   Ve výuce je kladen důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi.


   Uchazeči o studium skladby, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku, jsou zapsáni do II. stupně základního studia. Podmínkou přijetí je absolvování (v součtu minimálně) 7 let studia na jakékoliv hudební nástroje.
Základní studium, učební plán, II. stupeň:

© 2018 – 23, Skladatelské oddělení ZUŠ Bajkalská