Poskytování informací podle zákona e.106/1999 Sb., o svobodném poístupu k informacím - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
„Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

Rok 2014

a)   počet podaných žádostí o informace   0
     počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0

b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0

c)   opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení  0

d)   výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  0

e)   počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  0

f)   další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0
Návrat na obsah